IXOMONOTIKO DOMATIO

Ηχομόνωση επαγγελματικών Studio

Για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού Studio σε υπάρχον κτίριο, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή επιλογή του κτιρίου, στο οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί. Θα πρέπει να γίνει με κριτήριο:

-Τη μέγιστη δυνατή παρεχόμενη ηχομόνωση του υπάρχοντος κτιρίου

-Και τη θέση του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η  ύπαρξη γειτονικών χώρων που είναι δυνατό να ενοχλούν τον χώρο με τη λειτουργία τους  ή να  ενοχλούνται από τη λειτουργία του.

Για την κατασκευή επαγγελματικού Studio σε νέα οικοδομή, συντάσσεται μελέτη με βάση τον τύπο της κατασκευής (πχ μεταλλικό κτήριο) και εν συνεχεία σε συνεργασία με τον κατασκευαστή δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες διαμόρφωσης του χώρου.

Τα μέτρα ηχομόνωσης και ρύθμισης της ακουστικής ενός επαγγελματικού Studio  πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του χώρου και του μεγέθους της όχλησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον καλύτερο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η εταιρία με το έμπειρο προσωπικό της αλλά και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της, μπορεί να εκτιμήσει και να συντάξει την αναγκαία, για εσάς,  οικονομοτεχνική πρόταση.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής ενός επαγγελματικού Studio είναι:

Διαδικασία Κατασκευής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Πριν αναλύσουμε τον τρόπους κατασκευής, θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση που το studio κατασκευασθεί σε υπάρχοντα χώρο θα πρέπει να ελεγχθεί για ακουστικά ελαττώματα ή υστερήσεις (π.χ. οροφή μπετού πλάκας zoellner, σωλήνες θέρμανσης ή αποχέτευσης κ.α.) και να προσδιοριστούν οι αναγκαίες τοπικές επεμβάσεις για την αποκατάστασή τους.

Για την κατασκευή των χώρων ενός studio (Booth, main space etc.) θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος «box in box» σύμφωνα με τον οποίο η επένδυση των περιμετρικών τοίχων και της οροφής είναι ενιαία.

– ΤΥΠΟΣ “box in box” –

Κατασκευή ηχομονωτικού δωματίου/κλωβός εντός ηχομονωτικού πλαισίου/δομής   

ΠΛΑΙΣΙΟ/ΔΟΜΗ:

Στην κάτω επιφάνεια της οροφής και των περιμετρικών τοίχων θα τοποθετηθεί μία στρώση υλικών από βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά– θερμομονωτικά φύλλα.

Τα φύλλα θα επικολληθούν στην επιφάνεια της οροφής και των τοίχων με τη βοήθεια άοσμης κόλλας επαφής  και θα ασφαλιστούν με άγκιστρα ηχομονωτικών υλικών τα οποία θα τοποθετηθούν με τη βοήθεια κατάλληλης εποξειδικής κόλλας.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ/ΔΩΜΑΤΙΟ:

Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν πλαίσια από γαλβανισμένους σιδηροδοκούς κατάλληλης διατομής (στράντζες) σε αξονική απόσταση μεταξύ τους. Τα πλαίσια θα στηρίζονται σε ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο με την παρεμβολή αντικραδασμικών λωρίδων ή αντικραδασμικών εφέδρανων  και θα συνδέονται μεταξύ τους με διαμήκεις στράντζες, ίδιας διατομής, στη βάση και την κορυφή των στύλων των πλαισίων.

Οι διατομές των σιδηροδοκών και γενικά οι διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού της κατασκευής, θα πρέπει να ελεγχθεί και ενδεχομένως να τροποποιηθεί, από αρμόδιο στατικό μηχανικό έτσι ώστε να πληροί τους κανόνες ασφάλειας των κατασκευών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά, στο πλάτος των στύλων, κάθετα στο επίπεδο των πλαισίων και σε αξονικές αποστάσεις 60 εκ. θα ηλεκτροσυγκολληθούν γαλβανισμένοι σιδηροδοκοί κατάλληλης ορθογωνικής διατομής (στράντζες). Στις στράντζες της εξωτερικής πλευράς (προς την πλευρά των τοίχων και της οροφής των πλαισίων) θα τοποθετηθεί μία στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. ενώ σε αυτές της εσωτερικής θα τοποθετηθούν δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη.

Στην επιφάνεια των στοιχείων του μεταλλικού σκελετού, επί των οποίων θα τοποθετηθεί η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ., θα έχει ήδη επικολληθεί αντικραδασμική λωρίδα.

Μεταξύ της εξωτερικής και των εσωτερικών στρώσεων γυψοσανίδας, στο πάχος του σκελετού, θα τοποθετηθεί μία στρώση από βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά – θερμομονωτικά φύλλα.

Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων θα στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα αφήνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ηχομονωτική ελαστοπλαστική μαστίχη.

– Ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο

Κατασκευάζεται ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο, με την επίστρωση στην πλάκα του δαπέδου στρώσης, αντικραδασμικής μεμβράνης. Η μεμβράνη θα ανυψωθεί και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον 3 ~ 4 εκ. πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου.

Στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση ενός ηχομονωτικού – αντικραδασμικού φύλλου και ακολούθως ενός ακόμη αντικραδασμικού υλικού. Τέλος, θα διαστρωθεί μια ακόμη αντικραδασμική μεμβράνης  η οποία θα καλυφθεί με στρώση από νάυλον, το οποίο θα ανυψωθεί και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον ~ 0,5μ πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου.

Στην τελική επιφάνεια των υλικών αυτών, θα κατασκευαστεί τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 6,0 εκ. Η όψη του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή κατάλληλου ξύλινου δαπέδου.

– Ηχομονωτικά υαλοστάσια

Στα σύνθετα διαχωριστικά τοιχώματα μεταξύ των χώρων του Studio και του Control Room, θα τοποθετηθούν ηχομονωτικά υαλοστάσια με διπλά κρύσταλλα κατάλληλου πάχους σε κάθε πλευρά του διαχωριστικού τοίχου και ένα ενδιάμεσο κεκλιμένο, ως προς το κατακόρυφο επίπεδο, κρύσταλλο κατάλληλου πάχους,  έτσι ώστε το επάνω και κάτω  μέρος του να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 εκ. από τα εκατέρωθεν διπλά κρύσταλλα.

Όλα τα κρύσταλλα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο πλαίσιο από διατομές μορφοσιδήρου μορφής L και ράβδους στερέωσης. Σε όλους τους αρμούς μεταξύ των κρυστάλλων και των πλαισίων τους θα τοποθετηθούν αντικραδασμικά παρεμβύσματα. Όλοι οι απομένοντες αρμοί θα σφραγιστούν προσεκτικά σε όλο το βάθος τους με ηχομονωτική μαστίχη.

Στους λαμπάδες, το πρέκι και την ποδιά του ανοίγματος μεταξύ των δύο εξωτερικών υαλοστασίων, θα τοποθετηθούν λωρίδες από ηχοαπορροφητικά οικολογικά φύλλα.

Στην ποδιά του ανοίγματος μεταξύ των υαλοστασίων θα τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα υγροσκοπικών αλάτων για την αποτροπή της υγροποίησης υδρατμών στις εσωτερικές τους επιφάνειες.

– Ηχομονωτικοί προθάλαμοι

Μεταξύ των εισόδων των ηχομονωμένων χώρων του Studio και των κοινόχρηστων χώρων του, είναι αναγκαία η κατασκευή προθαλάμου. Τα τοιχώματά του, το δάπεδο και οι οροφή του θα είναι ηχομονωμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης ηχομόνωσης.

Ηχομονωτικές πόρτες

Στις εισόδους των ηχομονωμένων χώρων του Studio και του προθαλάμου θα τοποθετηθούν ηχομονωτικές πόρτες κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας. Η εταιρία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει και να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη ηχομόνωσης.

– Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητας της ακουστικής ενός χώρου  μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων  ηχοαπορροφητικών διατάξεων στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες εμποδίζουν την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων στους τοίχους και την οροφή του χώρου η οποία προκαλεί το φαινόμενο της αντήχησης και της δημιουργίας στάσιμων κυμάτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ευκρίνειας και της τονικής ισορροπίας του ήχου ενός ηχητικού συστήματος υψηλής ποιότητας.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

– Αερισμός

Επειδή η φυσική ανανέωση του αέρα ενός ηχομονωμένου χώρου δεν είναι συχνά εφικτή, ιδιαίτερα σε χώρους Studio με πολύωρη λειτουργία, είναι αναγκαία η εγκατάσταση συστήματος τεχνητού αερισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφυγής ήχου προς τον περιβάλλοντα χώρο μέσω των αεραγωγών του συστήματός αυτού.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση ηχοπαγίδων, σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης, την τοποθέτηση των ανεμιστήρων σε σωστά επιλεγμένο χώρο, τη χρήση αντιδονητικών στηρίξεων και αναρτήσεων σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης, όπως και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όχλησης του περιβάλλοντα χώρου του Studio από τη λειτουργία τους.

Το είδος των μέτρων εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προτείνει τις τεχνικές λύσεις και τα αναγκαία υλικά για κάθε περίπτωση.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.