Σκάλες από μπετόν

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς κτυπογενών θορύβων από τις σκάλες, και από εκεί στο σκελετό και τους ορόφους του κτιρίου, είναι αναγκαία η κατασκευή πλωτών βαθμίδων.

Διαδικασία :
  • Η επιφάνεια στο πάτημα (οριζόντια πλευρά) και στο ρίχτι (κάθετη πλευρά) των σκαλοπατιών, επιστρώνεται με τσιμεντοκονία κατάλληλου πάχους έτσι ώστε όλα τα σκαλοπάτια να έχουν το σωστό ύψος, παίρνοντας υπόψη το πάχος του υλικού της επένδυσης των σκαλοπατιών και της τελικής επίστρωσης των δαπέδων (και των πλατύσκαλων εφόσον υπάρχουν).
  • Στη συνέχεια στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας γίνεται επικόλληση με τη βοήθεια ελαστικής ηχομονωτικής κόλλας μία στρώση αντικραδασμικού – ηχομονωτικού φύλλου τόσο στο πάτημα όσο και στο ρίχτι.
  • Το υλικό επικόλλησης στη συνέχεια ανυψώνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων με τις οποίες οι σκάλες έρχονται σε επαφή, σε ύψος τουλάχιστον όσο το και το πάχος του υλικού τελικής επίστρωσης (μάρμαρο, πέτρα κτλ). Το τυχόν πλεονάζον υλικό αφαιρείται μετά την τελική επίστρωση.
  • Πριν από την τοποθέτηση του σοβατεπι, και ενδιάμεσα με το τελικό δάπεδο τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική, ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή (αποφυγή ηχογεφύρωσης).

Σκάλες με ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς κτυπογενών θορύβων από ξύλινες ή μεταλλικές σκάλες, στο σκελετό του κτιρίου και από εκεί σε όλους τους χώρους του, είναι αναγκαία η κατασκευή πλωτών βαθμίδων.

Διαδικασία :
  • Αφού ληφθεί υπόψη το πάχος των πατημάτων των σκαλοπατιών και της επίστρωσης των δαπέδων (και των πλατύσκαλων, εάν αυτά υπάρχουν), θα στερεωθούν στο σωστό ύψος, πάνω στον σκελετό, ξύλινες ή μεταλλικές βαθμίδες-βάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν τα πατήματα.
  • Στις βαθμίδες-βάσεις θα κολληθούν με τη βοήθεια ελαστικής ηχομονωτικής κόλλας δύο στρώσεις αντικραδασμικού – ηχομονωτικού φύλλου.
  • Λωρίδες αντικραδασμικού – ηχομονωτικού φύλλου,  κατάλληλου πλάτους, θα κολληθούν και στις κατακόρυφες επιφάνειες με τις οποίες τα πατήματα,ενδεχομένως, έρχονται σε επαφή, σε ύψος τουλάχιστον όσο το πάχος τους. Το πλεονάζον υλικό θα αφαιρεθεί μετά την τοποθέτηση των πατημάτων.
  • Τα υλικά, από ξύλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, θα κολληθούν στο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλο  των βαθμίδων βάσεων με τη βοήθεια της ίδιας κόλλας.
  • Πριν από την τοποθέτηση του σοβατεπι, και ενδιάμεσα με το τελικό δάπεδο τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική  ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή.

Οι παραπάνω λύσεις είναι ενδεικτικές. Για την όποια εφαρμογή τους ή ενδεχόμενης τροποποίησής τους, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε συνάντηση ή επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας για μια αποτελεσματική και οικονομική λύση στο δικό σας ιδιαίτερο πρόβλημα.