Σε νέες αλλά και σε παλαιότερες, συνήθως πολυτελείς κατασκευές, η τοποθέτηση τζακούζι δημιουργεί πρόβλημα θορύβου εντός και εκτός του χώρου λειτουργίας του.
Για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών η συνήθης τακτική είναι η ακόλουθη:

Κατασκευή ηχομονωτικής πλωτής βάσης

Επί του υπάρχοντος δαπέδου θα τοποθετηθεί τριπλή στρώση αντικραδασμικού υλικού, συνολικού πάχους 15mm.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί μια επιπλέον στρώση ηχομονωτικού αντικραδασμικού υλικού με επικάλυψη περίπου 5,0cm μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πλευρικές επιφάνειες του τζακούζι είναι σε επαφή με τοιχοποιιες του κτηρίου, τα ηχομονωτικά – αντικραδασμικά υλικά θα γυρίζουν και στην πλαϊνή των τζακούζι τοιχοποιία, σε ύψος πάνω από την προβλεπόμενη στάθμη της κατασκευής του.

Ακολούθως επί των αντικραδασμικών υλικών θα τοποθετηθεί ένα φύλλο νάιλον, και θα γίνει σκυροδέτηση με γαρμπιλομπετό κατάλληλου πάχους, ενισχυμένο με latex, μεταλλικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου.

Επιπρόσθετα προτείνεται η προσθήκη στο μπετό, πρόσμικτου στεγανωτικού υλικού σκυροδέματος, τσιμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπάρξει καμία διαρροή κονιάματος κατά τη σκυροδέτηση επί των ηχομονωτικών αντικραδασμικών υλικών και δημιουργηθούν έτσι ηχογέφυρες.

Το πλεονάζον υλικό των αντικραδασμικών φύλλων της βάσης του τζακούζι θα αφαιρεθεί μετά την πλήρη αντοχή του σκυροδέματος ενώ ο αρμός που θα προκύψει σφραγίζεται με ελαστοπλαστική μαστίχη.

Τοιχία τζακούζι

– Τοιχία από στοιχεία μπετό

Εφόσον τα τοιχία του τζακούζι κατασκευαστούν από στοιχεία μπετό, τότε θα πρέπει να έχουν αφεθεί από πριν, αναμονές στη πλωτή βάση του τζακούζι. Στην συναρμογή παλιού με νέο μπετό (πλωτή βάση με τοιχία) θα τοποθετηθεί υδροδιογκούμενο κορδόνι.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πλευρικές επιφάνειες του τζακούζι είναι σε επαφή με τοιχοποιίες του κτηρίου, τα ηχομονωτικά – αντικραδασμικά υλικά της βάσης θα γυρίζουν και στην πλαϊνή των τζακούζι τοιχοποιία, σε ύψος πάνω από την προβλεπόμενη στάθμη της κατασκευής.

Ακολούθως επί των αντικραδασμικών υλικών θα τοποθετηθεί ένα φύλλο νάιλον, και θα γίνει σκυροδέτηση με γαρμπιλομπετό κατάλληλου πάχους, ενισχυμένο με latex, μεταλλικό πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου.

Επιπρόσθετα προτείνεται η προσθήκη στο μπετό, πρόσμικτου στεγανωτικού υλικού σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης, χημικής δράσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπάρξει καμία διαρροή κονιάματος κατά τη σκυροδέτηση επί των ηχομονωτικών αντικραδασμικών υλικών και δημιουργηθούν έτσι ηχογέφυρες.

Το πλεονάζον υλικό των αντικραδασμικών φύλλων θα αφαιρεθεί μετά την πλήρη αντοχή του σκυροδέματος ενώ ο αρμός που θα προκύψει σφραγίζεται με ελαστοπλαστική μαστίχη.

– Χτιστά τοιχία

Εφόσον τα τοιχία του τζακούζι γίνουν χτιστά, τότε θα πρέπει να είναι δομημένα με τσιμεντόλιθους ή τούβλα με τα διάκενα στο επίπεδο των τοίχων και όχι κάθετα σ’ αυτό (όχι διαμπερείς τρύπες), οι αρμοί να έχουν το ελάχιστο δυνατό πλάτος, το κονίαμα δόμησης να γεμίζει πλήρως τους αρμούς, χωρίς να αφήνει κενά και να είναι σωστά επιχρισμένοι.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις πλευρικές επιφάνειες του τζακούζι είναι σε επαφή με τοιχοποιίες του κτηρίου, τα ηχομονωτικά – αντικραδασμικά υλικά της βάσης θα γυρίζουν και στην πλαϊνή των τζακούζι τοιχοποιία, σε ύψος πάνω από την προβλεπόμενη στάθμη της κατασκευής.

Το πλεονάζον υλικό των αντικραδασμικών φύλλων θα αφαιρεθεί μετά την πλήρη κατασκευή των τοιχίων, ενώ ο αρμός που θα προκύψει σφραγίζεται με ελαστοπλαστικήμαστίχη.

Τελική επιφάνεια

Μετά το πέρας των ως άνω θα τοποθετηθεί η τελική επιφάνεια επιλογής της αρχιτεκτονικής επίβλεψης.

Στην περίπτωση επικόλλησης κεραμικών πλακιδίων, ο αρμός των πλακιδίων θα στοκαριστεί με στεγανωτικό στόκο, για την πλήρη στεγανότητα  της κατασκευής.

Σωληνώσεις τζακούζι

Για την αποτροπή της μεταφοράς στερεόφερτων θορύβων  μέσω των σωληνώσεων, θα πρέπει αυτοί στη διαδρομή τους εντός των τοιχίων του τζακούζι να επενδύονται με θερμομονωτική – αντικραδασμική επένδυση κατάλληλου τύπου σε όλο το μήκος τους έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής.

Όπου χρησιμοποιούνται στηρίγματα θα πρέπει να είναι κατάλληλου αντικραδασμικού τύπου.

Στις θέσεις όπου οι σωληνώσεις «ξετρυπάνε» τα δομικά στοιχεία των τοιχίων, οι οπές θα έχουν τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις, και θα σφραγίζονται με προσοχή σε όλο το βάθος τους με κατάλληλη ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο αντλίας τζακούζι

Θα κατασκευασθεί πλωτό δάπεδο για την αντικραδασμική έδραση των αντλιών του τζακούζι σύμφωνα με τα παρακάτω:

Επί του υπάρχοντος δαπέδου θα τοποθετηθεί τριπλή στρώση αντικραδασμικού υλικού, με επικάλυψη περίπου 5,0cm μεταξύ τους.

Στη συνέχεια επί της δημιουργηθείσας επιφάνειας θα τοποθετηθεί μια στρώση ηχομονωτικού αντικραδασμικού υλικού πάχους 6.5mm, με επικάλυψη περίπου 5.0cm μεταξύ τους.

Ακολούθως επί των αντικραδασμικών υλικών θα τοποθετηθεί ένα φύλλο νάιλον, και θα γίνει σκυροδέτηση με γαρμπιλομπετό, ενισχυμένο με latex, πλέγμα και ίνες πολυπροπυλενίου κατάλληλου πάχους, ώστε να παραλάβει τα φορτία του αντλιών που θα τοποθετηθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπάρξει καμία διαρροή κονιάματος κατά τη σκυροδέτηση επί των ηχομονωτικών αντικραδασμικών υλικών και δημιουργηθούν έτσι ηχογέφυρες.

Το πλεονάζον υλικό των αντικραδασμικών φύλλων θα αφαιρεθεί μετά την πλήρη αντοχή του σκυροδέματος, ενώ ο αρμός που θα προκύψει σφραγίζεται με ελαστοπλαστική μαστίχη.

Μετά την πλήρη ανάπτυξη της αντοχής του σκυροδέματος θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των αντλιών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αντικραδασμική έδραση αντλίων

Για την αντικραδασμική έδραση των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν ειδικές αντιδονητικές βάσεις ISELDM με ιδιοσυχνότητα από 6 έως 12Hz, με σκοπό την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών και στερεόφερτου θορύβου στα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

Ο ακριβής προσδιορισμός των αντιδονητικών βάσεων γίνεται βάση των τεχνικών  χαρακτηριστικών αντλιών και λοιπού εξοπλισμού.